07 מרץ 2019

הקמת עמותה – מה חשוב לדעת

רוצים להקים עמותה? קודם כל בדקו אם אתם עומדים בקריטריונים

על פי חוק העמותות, עמותה היא גוף שנתאגד ללא מטרות רווח. לרוב, הוא נועד למען מטרה ציבורית או חברתית. כל שני אנשים מעל גיל 18 רשאים להתאגד ולהקים עמותה, אך יש לשים לב שרק עמותה הכוללת לפחות 7 חברים מייסדים תהיה זכאית לפטור במשרדי מס הכנסה ומע"מ. מעבר לכך, כל אדם בגיר מעל גיל 17 רשאי להיות חבר עמותה.

רישום עמותה

בעת הקמת עמותה יש להגיש בקשה לרשם העמותות, הכוללת חתימה על תצהיר של מקימי העמותה מאושרת על ידי עו"ד, הצהרה על נסיבות הקמת העמותה וכן את שם, כתובת ותקנון העמותה. שימו לב שבטופס הבקשה עליכם למלא שלושה שמות אפשריים לעמותה שלכם, על מנת לוודא כי השם אינו תפוס ובקשתכם לא תידחה רק בגין עניין טכני זה. תקנון העמותה צריך לכלול את מטרות העמותה וכן את העובדה שמדובר בעמותה ללא מטרות רווח. מלבד זאת, תוכלו להסתפק בנוסח המוצע של התקנון בחוק, או לקבוע בעצמכם בתקנון את דרכי ניהול העמותה לבחירתכם ואת מוסדות העמותה כפי שיורחב להלן.

רישום עמותה מחייב תשלום של אגרה חד פעמית בסך של 825 ₪ (כולל פרסום ברשומות). כמו כן, עמותה מחויבת לשלם אגרה שנתית בסך של בין 1318-1611 ₪ נכון ל2018 (תלוי במועד התשלום).

בנוסף, חוק העמותות מונה את הדרישות הפורמליות מעמותה במהלך תפקודה, לרבות אופן ניהול מוסדותיה וחבריה וכן חובת ניהול ספרי חשבונות, הגשת דוחות שנתיים ומסמכים, וכפיפות להנחיה ופיקוח של רשם העמותות.

מוסדות העמותה

כאשר מדובר על הקמת עמותה, על מנת שעמותה תהיה רשומה ומנוהלת כחוק, היא חייבת לכלול שלושה מוסדות: אסיפה כללית, ועד מנהל וועדת ביקורת (או גוף מבקר). חברי האסיפה הכללית הם מייסדי העמותה, אשר מתכנסים אחת לשנה לפחות. חברי הועד המנהל יהוו הגוף הביצועי המנהל את העמותה, אשר נבחר על ידי האסיפה הכללית. ועדת הביקורת נבחרת גם כן על ידי האסיפה הכללית וחייבת לכלול לפחות שניים מחבריה, או שממונה גוף מבקר חיצוני בשכר, כגון רואה חשבון, או גוף אחר שאושר על ידי רשם העמותות.
יש לשים לב כי חברי הוועד אינם יכולים לשמש כחברי ועדת הביקורת.

אישור ניהול תקין

כל עמותה אשר מעוניינת להמשיך לקבל תרומות, קרנות ומשאבים ממשלתיים, חייבת באישור ניהול תקין. גופים פרטיים רבים אף הם אינם מוכנים להעניק תרומות לעמותות שאינן מחזיקות באישור זה. על כן, על מנת שהעמותה תוכל להמשיך להתקיים, היא זקוקה לאישור זה, אשר ניתן על ידי רשם העמותות תוך שנתיים מעת הקמת עמותה. זאת, אך ורק במידה שהעמותה עמדה בחובת תשלום אגרה והגשת דוחות שנתיים, וכן התנהלה בהתאם לנדרש ממנה בחוק העמותות, לרבות לעניין מוסדות וביקורת. האישור כאמור ניתן לאחר שנתיים, ובהמשך ניתן לעמותה כל שנה.

לסיכום, על אף שמדובר בגוף שלא נועד להשיא רווחים, ואולי בשל סיבה זו, הפיקוח על העמותות, אשר משאביהן מבוססים לעתים רבות על תרומות, הינו צמוד. על כן, הן הליך הרישום והן כל הליך הניהול של העמותה צריך להתקיים בהתאם לחוק ולדרישות, תוך הקפדה על כל הפרטים הבירוקרטיים.

משרד עו"ד זרי חזן מספק ליווי וייעוץ משפטי לעמותות שונות, בתחומים שונים, לאורך כל הדרך שלהן. משרדינו מתמחה בהקמת עמותה וניהולה התקין מבחינת כל ההיבטים המשפטיים הרלוונטיים.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי בעניין הקמת עמותה ו/או ניהולה, לרבות הגשת דו"חות שנתיים, והכל בהתאם להוראות החוק.

ראו גם: