משרד עו"ד זרי חזן ושות' נאבק למען זכויות מבקשי המקלט המתגוררים בתחומי מדינת ישראל, ופועל למען הסדרת מעמדם החוקי כפליטים.

מדינת ישראל חתמה ואשררה את האמנה הבינלאומית למעמדם של פליטים, המגדירה פליט כמי שאינו יושב בארצו מפאת פחד מבוסס להיות נרדף מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים או להשקפה מדינית מסוימת ואיננו יכול להיזקק להגנתה של אותה ארץ או אינו רוצה בכך בגלל הפחד האמור

(סעיף 1(2) לאמנה בדבר מעמדם של פליטים משנת 1951, כ"א 65)." (ראו בגצ 7146/12 נג'ט סרג' אדם נ' הכנסת, פסקה 7, פורסם בנבו 16.9.13) .

למשרדינו ניסיון בהגשת עתירות מנהליות במקרים פרטניים של מבקשי מקלט אשר מתגוררים בארץ מזה שנים, ואשר המדינה מבקשת לשלחם לבית המעצר הפתוח בחולות או בחזרה לארץ מוצאם.

מעצרו של מבקש מקלט בישראל ושליחתו למתקן חולות, לא רק קוטעת את מהלך חייו ועבודתו של מבקש המקלט, אשר מעסיקיו אף תלויים בו לעיתים קרובות, לא רק שהיא מונעת את חירותו הלכה למעשה שכן מדובר במתקן כליאה לכל דבר, אלא שפעמים רבות היא נעשית בניגוד לדין.

משרדינו זכה להצלחות בבתי המשפט מול משרד הפנים בעיכוב ואף במניעה של מעצרם והחזקתם של מבקשי מקלט מסודן, אריתריאה ודרפור בחולות, בגין עילות של כשלים מנהליים בהליך המעצר או בגין נסיבות אישיות אחרות אשר הצדיקו את מניעת המעצר.

משרד עו"ד זרי חזן ושות' בקיא בסוגית הפליטות כפי שהיא נדונה באו"ם, באמנות הפליטים השונות עליה חתומה ישראל ובדרכי הפעולה שיש לנקוט למען מבקשי המקלט בישראל. כמו כן, משרדינו מלווה את קהילת בני דרפור במאבקם על קבלת מעמד כפליטים במדינת ישראל.